’Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten en daarom een bestedingsgarantie van 99%
Open

Onze werkwijze

vergadering Manggung

De bewoners van de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden weten uiteraard maar al te goed op welke wijze zij hun woon- en leefomstandigheden willen en kunnen verbeteren. Stichting Tileng steunt dan ook alleen die projecten, die door de mensen uit de desa zelf bij de stichting worden ingediend.

Dit gebeurt (met  medewerking van het dorpscomité) via het Management Team van de stichting in Indonesië, door middel van een totaal uitgewerkt projectplan met begroting. Deze actieve betrokkenheid van de mensen in de desa’s zorgt ook op langere termijn voor een structurele verbetering van hun leef- en woonsituatie.

Alle ingediende projectplannen worden individueel beoordeeld, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

  • Voldoet het project aan de doelstellingen van Stichting Tileng?
  • Is er voldoende draagkracht onder de bevolking?
  • Is het budget van het project realistisch?
  • Zijn er geen overbodige uitgaven opgenomen?
  • Is het Management Team volledig bij met rapporteren?
  • Zijn er voldoende middelen beschikbaar?

Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen aanvragen worden gehonoreerd.

Na akkoord van het stichtingsbestuur wordt het eerste deel van de financiële bijdrage naar Indonesië overgemaakt. Per tussentijdse rapportage(s) wordt de voortgang van het project gevolgd, waarna volgende termijnen kunnen worden overgemaakt, met een finale afrekening na het ontvangen van de totale projectverantwoording. Alle rapportages omvatten een verantwoording van de uitgaven, een beschrijving van de voortgang van het project en zijn voorzien van foto’s om het geheel aanschouwelijk te maken.
Het per project (en zo nodig in termijnen) beschikbaar stellen van financiële middelen maakt de initiatieven van de mensen uit de desa’s uitvoerbaar, beheersbaar en inzichtelijk voor alle betrokken partijen.

De financiële hulp van de stichting komt dankzij deze werkwijze rechtstreeks en volledig ten goede aan zichtbaar effectieve projecten. Het betreft dus geen noodhulp, maar financiële steun aan projecten, gericht op het direct (bijv. via inkomen gegenereerde projecten), dan wel indirect (bijv. via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf structureel de levenstandaard te verhogen.

Stichting Tileng verzorgt geen noodhulp, maar kiest voor een duurzame oplossing.